open/close

Strefa przewoźnika

 

Ograniczenia w ruchu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

 • 30 kwietnia od godziny 18:00 do godziny 22:00,

 • 1 maja od godziny 8:00 do godziny 22:00,

 • 2 maja od godziny 18:00 do godziny 22:00,

 • 3 maja od godziny 8:00 do godziny 22:00,

 • 14 maja od godziny 18:00 do godziny 22:00,

 • 15 maja od godziny 8:00 do godziny 22:00,

 • 25 maja od godziny 18:00 do godziny 22:00,

 • 26 maja od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Wyłączone od zakazu są m.in.  pojazdy używane:

 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

 • do przewozu żywych zwierząt,

 • dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,

 • morskich w paliwo, materiaΠy olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,

 • do przewozu prasy stanowiącej znaczna część ładunku lub znaczna część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,

 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczna część ładunku lub znaczna część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

 • do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

Źródło GDDKiA

System informatyczny Web Cost
 
W związku z wieloma zapytaniami w sprawie naszych wymagań w stosunku do przesyłanych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za Państwa usługi na rzecz DSV Road Sp. z o.o. informujemy, że w spółce korzystamy z systemu informatycznego Web Cost, który zapewnia automatyczną obsługę rozliczeń Państwa należności i ma następujące funkcjonalności:

 • Państwa faktury za wykonane usługi wraz ze wszystkimi dokumentami transportowymi (np. CMR), po przyjęciu do firmy są przygotowywane do skanowania, dlatego też prosimy o przekazywanie dokumentów nie zawierających zszywek oraz spinaczy biurowych. Dokumenty zszyte lub pospinane wydłużają ten proces, natomiast skaner jest równocześnie ewidencją wpływu Państwa dokumentów.

 • Skaner automatycznie odczytuje nr referencyjne podane na wszystkich dokumentach zaczynające się od znaków: PL …. oraz numer transportu DSV, otrzymane od Pracownika Operacyjnego DSV Road w zleceniu transportowym, w celu identyfikacji Państwa dokumentów z właściwym departamentem rozliczeniowym za Państwa usługi. Identyfikacja nr referencyjnego automatycznie zapisuje i przekazuje Państwa dokumenty do akceptacji Pracownika Operacyjnego DSV Road, w wyniku,której automatycznie przekazywany jest do terminu płatności w systemie finansowo księgowym.

W związku z powyższym jeszcze raz ponawiamy naszą prośbę o zastosowanie się do naszych wymagań, które na pewno pozytywnie wpłyną na prawidłowość i terminowość rozliczeń wynikających z naszej współpracy.

DSV Road Sp. z o.o.

Zasady przesyłania faktur transportowych oraz wszelkich dokumentów potwierdzających realizacje transportu        

W celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń za Państwa usługi realizowane na rzecz DSV Road Sp. z o.o. pragniemy Państwu przypomnieć zasady przesyłania faktur transportowych oraz wszelkich dokumentów potwierdzających realizację transportu (w tym listy CMR):

 • dokumenty przesyłać razem z fakturą, wyłącznie na adres siedziby Spółki: DSV Road Sp. z o.o. ul. Południowa 2, Ołtarzew 05-850 Ożarów Mazowiecki 

 • podawać zawsze na wszystkich dokumentach numer referencyjny DSV zaczynający się od znaków: PL …. oraz numer transportu DSV, otrzymane od Pracownika Operacyjnego DSV Road przy składaniu zamówienia na transport i umieszczone w zleceniu transportowym

 • umieszczać zawsze w tym samym miejscu na fakturze nr referencyjny DSV i numer transportu DSV, w celu łatwiejszej identyfikacji przez urządzenie rejestrujące

 • przekazywać dokumenty nie zawierające zszywek oraz spinaczy biurowych

Ponadto informujemy, że w przypadku wystawienia faktury niezgodnie ze zleceniem, a mianowicie brakiem numeru referencyjnego DSV/brakiem numeru transportu DSV, nieprawidłowo wypełniony list CMR odsyłamy Państwa faktury bez księgowania. Termin płatności będzie naliczany od daty wpływu faktury wraz z załącznikami, które spełniają wszystkie nasze wymagania.

DSV Road Sp. z o.o.

MiLoG – zmiana numeru fax-u do zgłaszania przewozów

Niemieckie stowarzyszenie Przewoźników BGL poinformowało o zmianie numeru faksu, na który należy przesyłać formularze zgłoszeniowe kierowców realizujących przewozy na terenie Niemiec.
Z dniem 14 sierpnia br. zagraniczni operatorzy transportu powinni przesyłać te formularze na numer  +49 221 96 48 72.
Poprzedni numer faksu (+49 221 96 48 70) pozostaje aktywny jednak nie jest już przeznaczony do zgłaszania pracowników mobilnych.

Źródło ZMPD

Używamy cookies dla celów statystycznych i zwiększenia funkcjonalności. Jeśli przeglądasz tę stronę, zgadasz się na użycie cookies Dowiedz się więcej o naszej polityce cookies Close
Zapytaj o wycenę