open/close

AQAP

Wdrożony AQAP obejmuje swym zakresem:

Warszawa ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa członkowskie NATO nadzorowały jakość produkowanych wyrobów obronnych. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy zarządzania jakością. Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw członkowskich, jak również w sojuszniczych publikacjach zapewnienia jakości, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication).
Od 1987 roku, czyli od daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o wprowadzeniu wymagań zawartych w ww. normach do systemów zaopatrywania sił zbrojnych państw członkowskich poprzez opracowanie i opublikowanie porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107. "Wzajemna akceptacja procesów rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP".
STANAG 4107 jak i wprowadzone tym dokumentem AQAP-y podlegały procedurze ratyfikacji i implementacji. Polska ratyfikowała treść porozumienia STANAG 4107 w dniu 4 lipca 2000 roku

Głównym celem w zarządzania jakością w NATO jest pozyskanie wyrobu bezpiecznego, niezawodnego i spełniającego wymagania zamawiającego. Szczególną rolę w systemie zaopatrywania sił zbrojnych odgrywa dostawca, który powinien mieć wdrożony system zrządzania jakością wg odpowiedniego AQAP typu kontraktowego. Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zapewnienia jakości zgodnego z AQAP są następujące:

  • umiejętności planowania jakości w procesach operacyjnych,
  • większe skupienie się na celach organizacji i oczekiwaniach zamawiającego z sektora obronnego,
  • uzyskanie i utrzymanie jakości wyrobu obronnego spełniającego określone i przewidywane wymagania zamawiającego,
  • możliwość zarządzania organizacją z przekonaniem, że osiąga się i utrzymuje zamierzony poziom jakości,
  • możliwość partnerskiej współpracy z zamawiającym i/lub jego przedstawicielem w trakcie nadzorowania realizacji zamówienia,
  • uzyskanie nowych możliwości rynkowych lub utrzymanie posiadanej pozycji na rynku wyrobów obronnych w NATO.

Certyfikat AQAP POL

Certyfikat AQAP ENG