open/close

System Zarządzania Środowiskiem

Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem swym zakresem obejmuje wszystkie oddziały spółki DSV Air&Sea Sp. z o.o. w Polsce w następujących lokalizacjach:

 • Warszawa, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa
 • Warszawa, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa
 • Gdynia, ul. Wiśniewskiego 31, 81-183 Gdynia
 • Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia
 • Gdańsk , ul. Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk
 • Kraków, ul. Medweckiego 1, 32-083 Balice k. Krakowa
 • Poznań, Bukowska 285, 60-189 Poznań

W ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego, obejmującego swym zakresem transport lotniczy i morski oraz usługi agencji celnej, DSV Air&Sea identyfikuje, ocenia i nadzoruje te aspekty swojej działalności, które mają wpływ na środowisko.

DSV Air&Sea mając na uwadze Politykę, cele oraz kontekst organizacji, stale prowadzi działania mające zapewnić świadczenie usług w sposób przyjazny środowisku,  ograniczając negatywny wpływ działalności na środowisko oraz dbając o jak najmniejsze zużycie zasobów środowiskowych. Współpraca z Klientami, Podwykonawcami i Dostawcami DSV realizowana jest z uwzględnieniem tych celów.

Założone działania są realizowane poprzez:

 • Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy.
 • Identyfikację kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron w zakresie ochrony środowiska.
 • Śledzenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie świadczonych usług w celu wdrażania nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku.
 • Promowanie świadomości środowiskowej oraz pozytywnej kultury środowiskowej wśród wszystkich interesariuszy Grupy DSV.
 • Zachęcanie Dostawców do stosowania metod i technologii minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.
 • Identyfikacje ryzyk i szans w odniesieniu do podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska.
 • Stosowanie najlepszych praktyk środowiskowych oraz najwyższych standardów obsługi z punktu widzenia jakości oferowanych usług, dbałości o środowisko naturalne i bezpieczeństwa pracy podczas realizacji bieżących zadań.
 • Zaangażowanie wszystkich Pracowników Grupy DSV w działania na rzecz jakości oraz dbałości o środowisko.
 • Współpraca z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe i środowiskowe Grupy DSV.
 • Utrzymywanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.

 

Polityka Środowiskowa jest zadeklarowana przez Najwyższe Kierownictwo Grupy DSV, które zapewnia niezbędne środki i zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia swojej działalności na rzecz ochrony środowiska.

Polityka Środowiskowa jest komunikowana wszystkim Pracownikom Grupy DSV, osobom pracującym w imieniu DSV oraz jest eksponowana we wszystkich siedzibach Grupy DSV i udostępniana Klientom, Dostawcom oraz wszystkim zainteresowanym stronom.

 

Polityka Środowiskowa Grupy DSV

Certyfikat ISO 14001 POL

Certyfikat ISO 14001 ENG