open/close

OPWS 2010

Wszystkie usługi oferowane przez spółkę DSV Air & Sea Sp. z o.o. są świadczone zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi z 2010 r. (zwanymi dalej „Warunkami”), które mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Ilekroć klient zamawia usługi świadczone przez spółkę DSV Air & Sea, klient przyjmuje do wiadomości, że do takich usług będzie miała zastosowanie obowiązująca w tym czasie wersja Warunków opublikowanych na tej stronie.

Warunki mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy spedytorem a jego zleceniodawcą, a w przypadku spedytora zastępczego także pomiędzy nim a zleceniodawcą osoby, która udzieliła spedytorowi zastępczemu zlecenia - jeśli przynajmniej jedna ze stron jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Warunki stosuje się także w każdym przypadku zaangażowania odpowiedzialności cywilnej spedytora, w tym również z tytułu czynów niedozwolonych w zakresie, w jakim nie sprzeciwia się to przepisom bezwzględnie obowiązującym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na te postanowienia Warunków, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność spółki DSV Air & Sea Sp. z o.o. i stron trzecich, a także te, które w pewnych okolicznościach wymagają zwolnienia spółki DSV Air & Sea z odpowiedzialności.

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010