open/close

Strefa Klienta

WSK

Wdrożony Wewnętrzny System Kontroli obejmuje swym zakresem:

Warszawa ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

Warszawa ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

Kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. Dotyczy wspólnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców i administrację rządową, związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Staje się głównym filarem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej i współpracy Państw Członkowskich w tym zakresie.
Zasady obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategiczny, reguluje Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Wewnętrzny System Kontroli:

 • jest elementem krajowego systemu kontroli eksportu,
 • reguluje zasady obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • określa sposób ewidencji obrotu,
 • pozwala kontrolować każdą komórkę w organizacji,
 • porządkuje proces decyzyjny w organizacji,
 • pozwala eliminować błędy pracowników,
 • buduje wiarygodność organizacji.

Wewnętrzny System Kontroli opiera się na 3 filarach:

 • znajomości parametrów technicznych towaru,
 • znajomości partnera handlowego,
 • wiedzy na temat możliwości wykorzystania towaru

Polityka Kontroli Obrotu

Certyfikat WSK PL

Certyfikat WSK ENG

Certyfikat NCAGE

 

AQAP

Wdrożony AQAP obejmuje swym zakresem:

Warszawa ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

Warszawa ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa członkowskie NATO nadzorowały jakość produkowanych wyrobów obronnych. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy zarządzania jakością. Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw członkowskich, jak również w sojuszniczych publikacjach zapewnienia jakości, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication).
Od 1987 roku, czyli od daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o wprowadzeniu wymagań zawartych w ww. normach do systemów zaopatrywania sił zbrojnych państw członkowskich poprzez opracowanie i opublikowanie porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107. "Wzajemna akceptacja procesów rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP".
STANAG 4107 jak i wprowadzone tym dokumentem AQAP-y podlegały procedurze ratyfikacji i implementacji. Polska ratyfikowała treść porozumienia STANAG 4107 w dniu 4 lipca 2000 roku

Głównym celem w zarządzania jakością w NATO jest pozyskanie wyrobu bezpiecznego, niezawodnego i spełniającego wymagania zamawiającego. Szczególną rolę w systemie zaopatrywania sił zbrojnych odgrywa dostawca, który powinien mieć wdrożony system zrządzania jakością wg odpowiedniego AQAP typu kontraktowego. Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zapewnienia jakości zgodnego z AQAP są następujące:

 • umiejętności planowania jakości w procesach operacyjnych,
 • większe skupienie się na celach organizacji i oczekiwaniach zamawiającego z sektora obronnego,
 • uzyskanie i utrzymanie jakości wyrobu obronnego spełniającego określone i przewidywane wymagania zamawiającego,
 • możliwość zarządzania organizacją z przekonaniem, że osiąga się i utrzymuje zamierzony poziom jakości,
 • możliwość partnerskiej współpracy z zamawiającym i/lub jego przedstawicielem w trakcie nadzorowania realizacji zamówienia,
 • uzyskanie nowych możliwości rynkowych lub utrzymanie posiadanej pozycji na rynku wyrobów obronnych w NATO.

Certyfikat AQAP POL

Certyfikat AQAP ENG

Certyfikat NCAGE