open/close

System Zarządzania Jakością

Wdrożony System Zarządzania Jakością swym zakresem obejmuje wszystkie oddziały spółki DSV Air&Sea Sp. z o.o. w Polsce w następujących lokalizacjach:

 • Warszawa, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa
 • Warszawa, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa
 • Gdynia, ul. Wiśniewskiego 31, 81-183 Gdynia
 • Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia
 • Gdańsk , ul. Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk
 • Kraków, ul. Medweckiego 1, 32-083 Balice k. Krakowa
 • Poznań, Bukowska 285, 60-189 Poznań

W ramach Systemu Zarządzania Jakością obejmującego swym zakresem transport lotniczy i morski oraz usługi agencji celnej, DSV Air&Sea dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług. Dotyczy to w szczególności szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ciągłości procesów biznesowych, bezpieczeństwa pracy, zdrowia pracowników. Mając na uwadze powyższe DSV Air&Sea Sp. z o.o. współpracuje z Klientami, Podwykonawcami, Dostawcami oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz wprowadzenia wspólnych zasad i norm etycznych, które dotyczą w szczególności kwestii antykorupcyjnych, ochrony konkurencji, ochrony praw człowieka i pracownika oraz dbałości o środowisko naturalne. Zasady te mają na celu prowadzenie działalności w sposób etyczny i praworządny.

Działania te są realizowane miedzy innymi poprzez:

 • Identyfikację potrzeb i badanie satysfakcji Klientów.
 • Identyfikację kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron.
 • Zapewnienie Klientom korzyści wynikających z długofalowej współpracy.
 • Identyfikacje ryzyk i szans w odniesieniu do podejmowanych działań.
 • Określanie trybu i zasad postępowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości jakościowej, pro-ekologicznej i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno wśród pracowników jak i dostawców usług.
 • Realizację Polityki Grupy DSV w zakresie IT i CSR.
 • Doskonalenie systemu zarządzania, tak, aby był on rzeczywistym i skutecznym narzędziem dla osiągania celów DSV oraz dla ograniczenia ryzyka biznesowego Klientów i Podwykonawców.

 

Odpowiedzialność  za współrealizację niniejszej polityki  spoczywa  na każdym Pracowniku poprzez  przypisanie  zadań  i uprawnień oraz określenie właściwych kryteriów operacyjnych.

Polityka Jakości jest zadeklarowana przez Najwyższe Kierownictwo Grupy DSV, które zapewnia niezbędne środki i zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia swojej działalności.

Polityka Jakości jest komunikowana wszystkim Pracownikom Grupy DSV, osobom pracującym w imieniu DSV oraz jest eksponowana we wszystkich siedzibach Grupy DSV i udostępniana Klientom, Dostawcom oraz wszystkim zainteresowanym stronom.

 

Polityka Jakości Grupy DSV

Certyfikat ISO 9001 POL

Certyfikat ISO 9001 ENG