BAF i CAF

Korekta paliwowa

Korekta paliwowa BAF (Bunker Adjustment Factor) jest automatycznym mechanizmem regulującym wysokość stawek transportowych w wyniku zmiany cen paliw, które są największym składnikiem kosztów transportu. Wskaźnik BAF rośnie lub maleje w zależności od cen rynkowych paliwa. 

Wartość wskaźnika BAF ustalana jest na podstawie aktualnej średniej ceny hurtowej 1 m³ oleju napędowego Ekodiesel, publikowanej przez PKN Orlen.

Ustalanie wartości wskaźnika odbywa się z wyprzedzeniem (do 15 dnia poprzedniego miesiąca) w oparciu o cenę z miesiąca poprzedzającego publikację. Przykład: 15 grudnia publikowany jest aktualny wskaźnik BAF na podstawie ceny paliwa z listopada, który będzie obowiązywał w miesiącu styczniu.

Wcześniejsza informacja o przyszłej wartości wskaźnika BAF pozwala dokładnie zaplanować naszym Klientom  koszty transportowe.

W zależności o sytuacji rynkowej związanej z prowadzona działalnością, DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii wyliczeń oraz wysokości wskaźnika BAF bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Stron, poza publikacją na stronie www.dsv.com/pl

Tabela określająca wartości wskaźnika BAF w zależności od cen oleju napędowego.


Tabela przedstawiająca aktualną wartości wskaźnika korekty paliwowej BAF 

BAF

 


 Korekta Walutowa

Informujemy, że aktualna wartość wskaźnika korekty walutowej CAF dla Klientów DSV Road Sp. z o.o. wynosi dla EUR 0%.

Jako bazowe kursy wymiany powyższych walut wobec polskiego złotego przyjęto średnią arytmetyczną ze średnich kursów walut NBP za okres 27.12.2009-26.01.2010. DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen wyrażonych w walutach obcych o wyżej wymienione wskaźniki, obowiązujące w dniu wystawienia faktury w przypadku, kiedy średni kurs walut obcych NBP przyjmie wartości niższe niż przyjęte kursy bazowe. Weryfikacje i ewentualne korekty stawek odbywają się w okresach miesięcznych.

Wysokość wskaźnika korekty walutowej zależy od różnicy pomiędzy kursem bazowym a średnim kursem wymiany walut NBP przyjętym dla danego okresu rozliczeniowego oraz od współczynnika wpływu zmiany kursu na zmianę średnich kosztów transportu w DSV Road Sp. z o.o., wynoszącego obecnie 68,00%. Współczynnik ten może ewentualnie ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów DSV Road Sp. z o.o.

Stowarzyszenie ProLogistyka, skupiające największe firmy branży Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce, wydało w dn. 7.12.2007 rekomendację w sprawie stosowania dodatku walutowego w transporcie drogowym.

Tabela

Komunikat dla klientów DSV

Rekomendacja ProLogistyki

Zapytaj o wycenę