BAF i CAF

Korekta paliwowa

Korekta paliwowa BAF (Bunker Adjustment Factor) jest automatycznym mechanizmem regulującym wysokość stawek transportowych w wyniku zmiany cen paliw, które są największym składnikiem kosztów transportu. Wskaźnik BAF rośnie lub maleje w zależności od cen rynkowych paliwa. 

Wartość wskaźnika BAF ustalana jest na podstawie aktualnej średniej ceny hurtowej 1 m³ oleju napędowego Ekodiesel, publikowanej przez PKN Orlen.

Wartość wskaźnika w kolejnym miesiącu nie może się zmienić o więcej lub mniej niż maksymalnie dwa przedziały procentowe z załączonej poniższej tabeli

Ustalanie wartości wskaźnika odbywa się z wyprzedzeniem (do 15 dnia poprzedniego miesiąca) w oparciu o cenę z miesiąca poprzedzającego publikację. Przykład: 15 grudnia publikowany jest aktualny wskaźnik BAF na podstawie ceny paliwa z listopada, który będzie obowiązywał w miesiącu styczniu.

Wcześniejsza informacja o przyszłej wartości wskaźnika BAF pozwala dokładnie zaplanować naszym Klientom  koszty transportowe.

W zależności od sytuacji rynkowej związanej z prowadzona działalnością, DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii wyliczeń oraz wysokości wskaźnika BAF bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Stron, poza publikacją na stronie www.dsv.com/pl

Tabela określająca wartości wskaźnika BAF w zależności od cen oleju napędowego.

Tabela korekty paliwowej

Tabela przedstawiająca aktualną wartości wskaźnika korekty paliwowej BAF 

 

BAF

Korekta Walutowa

Informujemy, że aktualna wartość wskaźnika korekty walutowej CAF dla Klientów DSV Road Sp. z o.o. wynosi dla EUR 0%.

Jako bazowe kursy wymiany powyższych walut wobec polskiego złotego przyjęto średnią arytmetyczną ze średnich kursów walut NBP za okres 27.12.2009-26.01.2010. DSV Road Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen wyrażonych w walutach obcych o wyżej wymienione wskaźniki, obowiązujące w dniu wystawienia faktury w przypadku, kiedy średni kurs walut obcych NBP przyjmie wartości niższe niż przyjęte kursy bazowe. Weryfikacje i ewentualne korekty stawek odbywają się w okresach miesięcznych.

Wysokość wskaźnika korekty walutowej zależy od różnicy pomiędzy kursem bazowym a średnim kursem wymiany walut NBP przyjętym dla danego okresu rozliczeniowego oraz od współczynnika wpływu zmiany kursu na zmianę średnich kosztów transportu w DSV Road Sp. z o.o., wynoszącego obecnie 68,00%. Współczynnik ten może ewentualnie ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów DSV Road Sp. z o.o.

Stowarzyszenie ProLogistyka, skupiające największe firmy branży Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce, wydało w dn. 7.12.2007 rekomendację w sprawie stosowania dodatku walutowego w transporcie drogowym.

Tabela

Komunikat dla klientów DSV

Rekomendacja ProLogistyki

Zapytaj o wycenę