open/close

System Zarządzania Środowiskiem

 Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem swym zakresem obejmuje wszystkie oddziały spółki DSV Road Sp. z o.o. w Polsce w następujących lokalizacjach:

 • Duchnice, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 • Poznań, ul. Krzysztofa Kolumba 8, 62-052 Komorniki
 • Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec
 • Łódź, ul. Niciarniana 49C, 92-320 Łódź
 • Gdańsk, ul. Elbląska 110, 80-718 Gdańsk
 • Wrocław, ul. Ryszarda Chomicza 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska
 • Kokotów, Kokotów 777A, 32-010 Kokotów k. Krakowa
 • Kampinos, Gnatowice Stare 30, 05-085 Kampinos
 • Białystok, Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin
 • Małuszów, ul. Jastrzębia 1, 55-040 Kobierzyce

W ramach systemu środowiskowego obejmującego swym zakresem transport międzynarodowy i krajowy, usługi logistyczne i przeładunkowe, sprzedaż usług transportowych międzynarodowych i krajowych DSV Road identyfikuje, ocenia i nadzoruje te aspekty swojej działalności, które mają wpływ na środowisko.

DSV Road mając na uwadze Politykę, cele oraz kontekst organizacji stale prowadzi działania mające zapewnić świadczenie usług w sposób przyjazny środowisku,  ograniczając negatywny wpływ działalności na środowisko oraz dbając o jak najmniejsze zużycie zasobów środowiskowych. Współpraca z Klientami, Podwykonawcami i Dostawcami DSV realizowana jest z uwzględnieniem tych celów.

Założone działania są realizowane poprzez:

 • Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy.
 • Identyfikację kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron w zakresie ochrony środowiska.
 • Śledzenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie świadczonych usług w celu wdrażania nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku.
 • Promowanie świadomości środowiskowej oraz pozytywnej kultury środowiskowej wśród wszystkich interesariuszy Grupy DSV.
 • Zachęcanie Dostawców do stosowania metod i technologii minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.
 • Identyfikacje ryzyk i szans w odniesieniu do podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska.
 • Stosowanie najlepszych praktyk środowiskowych oraz najwyższych standardów obsługi z punktu widzenia jakości oferowanych usług, dbałości o środowisko naturalne i bezpieczeństwa pracy podczas realizacji bieżących zadań.
 • Zaangażowanie wszystkich Pracowników Grupy DSV w działania na rzecz jakości oraz dbałości o środowisko.
 • Współpraca z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe i środowiskowe Grupy DSV.
 • Utrzymywanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.

 

Polityka Środowiskowa jest zadeklarowana przez Najwyższe Kierownictwo Grupy DSV, które zapewnia niezbędne środki i zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia swojej działalności na rzecz ochrony środowiska.

Polityka Środowiskowa jest komunikowana wszystkim Pracownikom Grupy DSV, osobom pracującym w imieniu DSV oraz jest eksponowana we wszystkich siedzibach Grupy DSV i udostępniana Klientom, Dostawcom oraz wszystkim zainteresowanym stronom.

 

Polityka Środowiskowa Grupy DSV

PDF - Certyfikat ISO 14001 POL

PDF - Certyfikat ISO 14001 ENG