open/close

System Zarządzania Jakością

Wdrożony System Zarządzania Jakością swym zakresem obejmuje wszystkie oddziały spółki DSV Road Sp. z o.o. w Polsce w następujących lokalizacjach:

 • Duchnice, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 • Poznań, ul. Krzysztofa Kolumba 8, 62-052 Komorniki
 • Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec
 • Łódź, ul. Niciarniana 49C, 92-320 Łódź
 • Gdańsk, ul. Elbląska 110, 80-718 Gdańsk
 • Wrocław, ul. Ryszarda Chomicza 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska
 • Kokotów, Kokotów 777A, 32-010 Kokotów k. Krakowa
 • Kampinos, Gnatowice Stare 30, 05-085 Kampinos
 • Białystok, Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin
 • Szczecin, ul. Kablowa 1, 70-895 Szczecin
 • Małuszów, ul. Jastrzębia 1, 55-040 Kobierzyce

W ramach Systemu Zarządzania Jakością obejmującego swym zakresem transport międzynarodowy i krajowy, usługi logistyczne i przeładunkowe, sprzedaż usług transportowych międzynarodowych i krajowych DSV Road dokłada wszelkich starań by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług. Dotyczy to w szczególności szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ciągłości procesów biznesowych, bezpieczeństwa żywności, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, substancji chemicznych, bezpieczeństwa pracy, zdrowia pracowników. Mając na uwadze powyższe DSV Road Sp. z o.o. współpracuje z Klientami, Podwykonawcami, Dostawcami oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz wprowadzenia wspólnych zasad i norm etycznych, które dotyczą w szczególności kwestii antykorupcyjnych, ochrony konkurencji, ochrony praw człowieka i pracownika oraz dbałości o środowisko naturalne. Zasady te mają na celu prowadzenie działalności w sposób etyczny i praworządny.

Działania te są realizowane miedzy innymi poprzez:

 • Identyfikację potrzeb i badanie satysfakcji Klientów.
 • Identyfikację kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron.
 • Zapewnienie Klientom korzyści wynikających z długofalowej współpracy.
 • Identyfikacje ryzyk i szans w odniesieniu do podejmowanych działań.
 • Określanie trybu i zasad postępowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości jakościowej, pro-ekologicznej i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia pracowników oraz w obszarze bezpieczeństwa żywności a także wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz substancji chemicznych, zarówno wśród pracowników jak i dostawców usług.
 • Kontrolę zagrożeń bezpieczeństwa żywności, wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz substancji chemicznych na każdym etapie procesu.
 • Realizację Polityki Grupy DSV w zakresie IT i CSR.
 • Doskonalenie systemu zarządzania, tak, aby był on rzeczywistym i skutecznym narzędziem dla osiągania celów DSV oraz dla ograniczenia ryzyka biznesowego Klientów i Podwykonawców.

 

Odpowiedzialność  za współrealizację niniejszej polityki  spoczywa  na każdym Pracowniku poprzez  przypisanie  zadań  i uprawnień oraz określenie właściwych kryteriów operacyjnych.

Polityka Jakości jest zadeklarowana przez Najwyższe Kierownictwo Grupy DSV, które zapewnia niezbędne środki i zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia swojej działalności.

Polityka Jakości jest komunikowana wszystkim Pracownikom Grupy DSV, osobom pracującym w imieniu DSV oraz jest eksponowana we wszystkich siedzibach Grupy DSV i udostępniana Klientom, Dostawcom oraz wszystkim zainteresowanym stronom.

 

Polityka Jakości Grupy DSV

PDF - Certyfikat ISO 9001 POL

PDF - Certyfikat ISO 9001 ENG