open/close

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem

DSV Road Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy DSV Panalpina w ramach Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem obejmującego swym zakresem transport międzynarodowy i krajowy, usługi logistyczne i przeładunkowe, sprzedaż usług transportowych międzynarodowych i krajowych oraz dokłada wszelkich starań by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

Dotyczy to w szczególności szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ciągłości procesów biznesowych, bezpieczeństwa żywności, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, substancji chemicznych, bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników oraz działań, które mają wpływ na środowisko.

Mając na uwadze powyższe DSV Road Sp. z o.o. współpracuje z Klientami, Podwykonawcami, Dostawcami oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz wprowadzenia wspólnych zasad i norm etycznych, które dotyczą w szczególności kwestii antykorupcyjnych, ochrony konkurencji, ochrony praw człowieka i pracownika oraz dbałości o środowisko naturalne. Zasady te mają na celu prowadzenie działalności w sposób etyczny i praworządny.
DSV Road sp. z o.o. stale prowadzi działania mające zapewnić świadczenie usług w sposób przyjazny środowisku, ograniczając negatywny wpływ działalności na środowisko oraz dbając o jak najmniejsze zużycie zasobów środowiskowych. Współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami realizowana jest z uwzględnieniem tych celów.

Odpowiedzialność za współrealizację niniejszej polityki spoczywa na każdym Pracowniku poprzez przypisanie zadań i uprawnień oraz określenie właściwych kryteriów operacyjnych.

Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska jest zadeklarowana przez Najwyższe Kierownictwo Grupy DSV Panalpina , które zapewnia niezbędne środki i zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia swojej działalności. Jest komunikowana wszystkim Pracownikom Grupy DSV Panalpina, osobom pracującym w jej imieniu oraz jest eksponowana we wszystkich siedzibach Grupy DSV Panalpina i udostępniana Klientom, Dostawcom oraz wszystkim zainteresowanym stronom.

Polityka JBHPiOŚ DSV Panalpina - PL

DSV Panalpina QHSE Policy - ENG 

PDF - Certyfikat ISO 9001 POL

PDF - Certyfikat ISO 9001 ENG 

PDF - Certyfikat ISO 14001 POL

PDF - Certyfikat ISO 14001 ENG